PPK Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Kapitałowe.

To, że musimy odkładac na emeryturę, każdy juz chyba wie.

Czy odkłada?  z tym bywa różnie.

Tym razem państwo, chce pomóc każdemu z nas i wprowadza prawie obowiązkowe odkładanie pieniędzy.

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł z niego zrezygnować, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

Wrócić do programu bedzie mógł co cztery lata.

Pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat.

Wpłata podstawowa finansowana przez

  1. pracownika – uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia.
  2. pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia.
  3. W efekcie maksymalna wpłata na PPK  mogłaby wynosić 8 proc.

Są wyjątki od tych kwot.

Wpłata podstawowa na  PPK będzie mogła wynosić mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc,

jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu, nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jest różnież dopłata z budżetu w wysokości 240 zł,

i tak zwana opłata powitalna w wysokości 200 zł .

Ustawa weszła  w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis.

Kogo ona obowiązuje i w jakim czasie ?

  • największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r.
  • podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 r.,
  •  firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r.
  • pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r.
  •  ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

 

Kto może poprowadzić taki program?

 

Każda instytucja finansowa.

Zarządzane przez nią środki moją być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika. W uproszczeniu: fundusze zdefiniowanej daty będą swego rodzaju funduszami cyklu życia, pozwalającymi na zapewnienie racjonalnego inwestowania zgromadzonych środków, tak aby środki gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbliżających się do 60. roku życia były inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny.

Fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki PPK, mogą inwestować do 30 proc. zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.

Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji (nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego).